Statut OZS

STATUT ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

(neuradno prečiščeno besedilo št. 11)

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Odvetniške zbornice Slovenije obsega:

–         Statut Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994),

–         Sklep o dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 10/95 z dne 18. 2. 1995),

–         Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 55/96 z dne 4. 10. 1996),

–         Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 4/00 z dne 20. 1. 2000),

–         Sklep o dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 13/02 z dne 15. 2. 2002),

–         Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 90/03 z dne 15. 9. 2003),

–         Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 131/04 z dne 6. 12. 2004),

–         Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 z dne 16. 12. 2011),

–         Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 86/13 z dne 22. 10. 2013),

–         Sklep o dopolnitvi Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 41/14 z dne 6. 6. 2014),

–         Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 47/19 z dne 26. 7. 2019),

–         Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 58/21 z dne 14. 4. 2021).

VSEBINA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. NALOGE ZBORNICE

III. ORGANIZACIJA ZBORNICE

1. Organi zbornice

Skupščina zbornice

Upravni odbor zbornice

Predsednik zbornice

Nadzorni odbor

Disciplinski tožilec

Disciplinska komisija I. stopnje

Disciplinska komisija II. stopnje

Disciplinsko sodišče

2. Območni zbori odvetnikov

3. Zbor odvetniških kandidatov in zbor odvetniških pripravnikov

4. Glavni tajnik in strokovna služba zbornice

IV. SREDSTVA ZA DELO IN FINANČNO POSLOVANJE ZBORNICE

V. POSTOPEK VPISA IN IZBRISA IZ IMENIKA ODVETNIKOV

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ZBORNICE

VI.a MEDIACIJA V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH MED DELODAJALCI IN ZAPOSLENIMI PRI ODVETNIKU ALI ODVETNIŠKI DRUŽBI

VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ODVETNIKOV, ODVETNIŠKIH KANDIDATOV IN ODVETNIŠKIH PRIPRAVNIKOV

Disciplinske kršitve

Zastaranje

Disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo

VIII. STROKOVNO INFORMATIVNA REVIJA ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE ”ODVETNIK”

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. NALOGE ZBORNICE

III. ORGANIZACIJA ZBORNICE

1. Organi zbornice

Skupščina zbornice

Upravni odbor zbornice

Predsednik zbornice

Nadzorni odbor

Disciplinski tožilec

Disciplinska komisija I. stopnje

Disciplinska komisija II. stopnje

Disciplinsko sodišče

2. Območni zbori odvetnikov

3. Zbor odvetniških kandidatov in zbor odvetniških pripravnikov

4. Glavni tajnik in strokovna služba zbornice

IV. SREDSTVA ZA DELO IN FINANČNO POSLOVANJE ZBORNICE

V. POSTOPEK VPISA IN IZBRISA IZ IMENIKA ODVETNIKOV

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ZBORNICE

VI.a MEDIACIJA V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH MED DELODAJALCI IN ZAPOSLENIMI PRI ODVETNIKU ALI ODVETNIŠKI DRUŽBI

VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ODVETNIKOV, ODVETNIŠKIH KANDIDATOV IN ODVETNIŠKIH PRIPRAVNIKOV

Disciplinske kršitve

Zastaranje

Disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo

VIII. STROKOVNO INFORMATIVNA REVIJA ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE ”ODVETNIK”

Statut Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

Sklep o dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 10/95) vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.


Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 55/96) vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen

Te spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.


Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 4/00) spreminja 96. člen statuta tako, da se glasi:

»96. člen

Za storilca disciplinske kršitve se uporablja statut, ki je veljal ob storitvi dejanja, oziroma v času odločanja veljavni statut, če je le-ta milejši za storilca.«;

ter vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

»25. člen

Prve volitve organov zbornice po določilih sprememb in dopolnitev statuta morajo biti v območnih zborih izvedene v roku dveh mesecev, volilna skupščina pa v roku treh mesecev od začetka veljavnosti sprememb in dopolnitev.

Dosedanjim članom organov zbornice se podaljša mandat do izvolitev novih organov zbornice.

26. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta Odvetniške zbornice Slovenije se, potem ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.«.


Sklep o dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 13/02) vsebuje naslednjo končno določbo:

»3. člen

Te dopolnitve statuta se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.«.


Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 90/03) vsebuje naslednjo končno določbo:

»3. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada RS, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.«.


Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 131/04) vsebuje naslednjo končno določbo:

»11. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta Odvetniške se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.«.


Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11) vsebuje naslednjo končno določbo:

»27. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.«.


Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 86/13) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

»7. člen

Odvetniška zbornica Slovenije uskladi Pravilnik o merilih in postopku za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, z določbami teh sprememb in dopolnitev Statuta Odvetniške zbornice Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev Statuta Odvetniške zbornice Slovenije.

8. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.«.


Sklep o dopolnitvi Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 41/14) vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen

Ta dopolnitev Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njej soglasje Vlada Republike Slovenije, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.«.


Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 47/19) vsebuje naslednjo končno določbo:

»3. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.«.


Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 58/21) vsebuje naslednjo končno določbo:

»5. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.«.

Scroll to Top