Informacije javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:

Naziv organa:ODVETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Naslov:Slovenska cesta 58
Pošta:1000 Ljubljana
Telefon:01/300 34 20
 
E-mail:info@odv-zb.si
Predsednik:odvetnik Janez Starman
Odgovorna oseba:Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije
Datum objave:15.12.2004
Datum zadnje spremembe:16.4.2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:https://www.odv-zb.si
Druge oblike kataloga:/

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja zbornice:

 1. spremlja in obravnava problematiko dela odvetnikov;
 2. skrbi za skladen razvoj odvetništva;
 3. sprejema kodeks odvetniške poklicne etike;
 4. sprejema odvetniško tarifo v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje;
 5. vodi imenik odvetnikov in poseben imenik odvetnikov tujih državljanov, imenik odvetniških kandidatov in imenik odvetniških pripravnikov, odloča o vpisu v  te imenike in o izbrisu iz njih ter izdaja izkaznice odvetnikom, odvetniškim kandidatom in odvetniškim pripravnikom;
 6. odloča o priznanju statusa odvetnika specialista;
 7. daje soglasje k prijavi za vpis odvetniške družbe v sodni register in predlaga likvidacijo odvetniške družbe;
 8. določi začasnega prevzemnika odvetniške pisarne v primerih, določenih z zakonom in s tem statutom;
 9. skrbi za strokovno izpopolnjevanje odvetnikov in odvetniških kandidatov;
 10. zagotavlja odvetniško pripravniško prakso;
 11. zavaruje odvetnika pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki v zvezi z opravljanjem njegovega poklica;
 12. ureja disciplinsko odgovornost odvetnikov, odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov; določa dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica, ter dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti vestnega opravljanja dela in prakse v odvetniški pisarni, določa razpon, v mejah katerega se sme izrekati denarna kazen v disciplinskem postopku proti odvetnikom in odvetniškim kandidatom, in ureja postopek pred disciplinsko komisijo;
 13. zastopa poklicne in socialne interese svojih članov;
 14. skrbi za pravice in interese upokojenih odvetnikov;
 15. sklepa kolektivno pogodbo o delovnih razmerjih med delavci in odvetniki;
 16. voli svoje predstavnike v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev in določi kandidata za izvolitev na to funkcijo;
 17. opravlja druge naloge, določene z zakonom, s tem statutom in z drugimi splošnimi akti zbornice.

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Glavni tajnik zbornice: Tanja SEDUŠAK
Strokovne sodelavke:Jana HUČ URŠIČ, Debora FAJDIGA, Metka MENCINGER
Tajništvo:Bojana DRAGANIĆ, Tanja KLEŠNIK, Aida PIDIĆ
Finančno računovodska služba:Tina HARI HOMAR

Organigram

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:           Tanja Sedušak, Slovenska cesta 58, Ljubljana

                                    tel. 01 300 34 26

                                    el.pošta: tanja.sedusak@odv-zb.si

2.c Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije

https://zakonodaja.com/

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov, poročil in analiz z delovnega področja po vsebinskih sklopih

2.e Upravni postopki, sodni ali zakonodajni postopki,  ki jih vodi organ 

Upravni odbor zbornice odloča v upravnem postopku o vpisu v  imenik odvetnikov in posebni imenik odvetnikov tujih državljanov, imenik odvetniških kandidatov in imenik odvetniških pripravnikov ter o izbrisu iz njih. Zoper odločbo o vpisu oziroma izbrisu iz imenika ni pritožbe.

2.f  Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Imenik odvetnikov in poseben imenik odvetnikov tujih državljanov, imenik odvetniških kandidatov in imenik odvetniških pripravnikov. 

2.g Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega  značaja ali seznam pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Novice o delovanju odvetniške zbornice Slovenije objavljamo v našem glasilu Odvetnik, ki ga pošiljamo vsem članom Odvetniške zbornice Slovenije.

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja v elektronski in neelektronski obliki so opisani pod točko 3.

Stroškovnik za dostop do informacij javnega značaja je objavljen v Uredbi o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 40/04).

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja po letih.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev

Informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh Odvetniške zbornice Slovenije so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta.

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki
Posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu zbornice. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno.


Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami
V skladu s 13. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja so informacije, ki so posredovane v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, saj smo zagotovili dostopnost informacij javnega značaja na spletu v tekstovni obliki.


Opis delnega dostopa
V primeru, da dokument vsebuje poleg informacij iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja tudi druge informacije se posreduje samo tiste informacije, ki so se smatrajo kot javne informacije. V tem primeru se govori o delnem dostopu. Podatke, ki niso javne informacije se iz dokumenta izloči na enega izmed naslednjih načinov:

 • fizično se odstrani, prečrta, trajno prekrije ali drugače podatke napravi nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki,
 • zbriše, kodira, blokira, omeji oziroma drugače napravi podatke nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki.
Scroll to Top