Uskladitev ID znaka nepremičnin v zemljiški knjigi z ID znakom nepremičnin v evidencah GURS

VRHOVNO SODIŠČE

REPUBLIKE SLOVENIJE

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOV

 

Številka: SuP 456/2016

Datum: 28. 10. 2016

 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

višja sodišča

okrožna sodišča

okrajna sodišča

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

Ministrstvo za okolje in prostor

Geodetska uprava Republike Slovenije

Notarska zbornica Slovenije

Odvetniška zbornica Slovenije

Zbornica izvršiteljev Slovenije

Zbornica upraviteljev Slovenije

GZS Združenje družb za nepremičninsko posredovanje

 

ZADEVA: Uskladitev identifikacijskega znaka nepremičnin v zemljiški knjigi z identifikacijskim znakom nepremičnin v evidencah GURS

 

 

Spoštovani,

 

po določbah prvega odstavka 3. člena Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 je identifikacijski znak zemljiške parcele identifikacijska oznaka te parcele, kot je vpisana v zemljiškem katastru, identifikacijski znak stavbe ali njenega posameznega dela pa njuna identifikacijska oznaka, kot je vpisana v katastru stavb (4. in 5. točka prvega odstavka 3. člena ZZK-1).

 

Identifikacijski znaki nepremičnin v zemljiški knjigi sedaj niso enaki identifikacijskim znakom nepremičnin v izvornih evidencah, to je v zemljiškem katastru in katastru stavb, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Projektna skupina i-ZK, ki deluje v okviru Službe za upravljanje projektov pri Vrhovnem sodišču v Ljubljani, zato načrtuje, da bo do konca leta 2016 v okviru projekta Slovensko sodstvo 2020 in v skladu s sprejetim načrtom dela na projektu Informacijski sistem Zemljiška knjiga uskladila identifikacijske znake nepremičnin v zemljiški knjigi z identifikacijskimi znaki nepremičnin v evidencah Geodetske uprave.

 

V prilogah tega dopisa so prikazane načrtovane spremembe identifikacijskih znakov nepremičnin v elektronski zemljiški knjigi.

 

Prosim vas, da o nameravani uskladitvi seznanite vse, katerih delo je kakorkoli povezano z nepremičninami in pridobivanjem podatkov o teh v elektronski zemljiški knjigi.

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

 

Vodja Službe za upravljanje projektov:

Martina Erzin, višja sodnica – svetnica

Po pooblastilu

mag. Katarina Vodopivec, višja sodnica

Pripravila:

Nina Bogataj

vodja projektne skupine i-ZK 

 

Priloge:

–  Primeri ID znakov nepremičnin pred uskladitvijo in po uskladitvi

–  Sprememba zapisa ID znaka nepremičnine na portalu eZK, v glavni knjigi, v Dn vpisniku

Scroll to Top