ZANIMIVA SODBA ECJ C-537/13

Obveščamo vas o sodbi ECJ z dne 15. januarja 2015 v zadevi C‑537/13, kjer je sodišče odločilo:

 

Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da se uporablja za tipske pogodbe o pravnih storitvah, kot so te iz zadeve v glavni stvari, ki jih skleneta odvetnik in fizična oseba, ki ne uresničuje ciljev, ki spadajo v okvir njene poklicne dejavnosti.

 

Link: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=SL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=161389&occ=first&dir=&cid=300258

Scroll to Top