• Q & A Stranke
  • Q & A odvetniki

Odvetnikovo delo ni zgolj zastopanje pred sodišči, torej ko pravni problem že nastane. K odvetniku pojdite po nasvet, še preden kaj storite sami: če želite kaj podariti, prodati ali kupiti, če ustanavljate gospodarsko družbo ali drugo pravno osebo, če gradite ali prenavljate nepremičnino, če so vas (ne)utemeljeno obtožili, če ste bili oškodovani ali poškodovani v prometni nezgodi, če se želite razvezati, če urejate zapuščinske zadeve po pokojnih,… Odvetnik svetuje, na kakšen način se izogniti sporom na sodišču. S tem boste prihranili vaš čas, skrbi in denar. Če pa do spora pride, pomaga rešiti nastali problem.

Odvetnik svetuje stranki o njenih pravnih vprašanjih, sestavlja vse vrste pogodb (kupoprodajne, gospodarske, darilne, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe med zakonci, gradbene,…), oporoke, zemljiškoknjižne predloge, vodi skupščine gospodarskih družb in društev. Odvetnik sestavlja tožbe in druge vloge, prijave terjatev, odškodninske zahtevke, zastopa pred sodišči in drugimi institucijami v kazenskih, civilnih, gospodarskih, upravnih, računskih, davčnih in zapuščinskih zadevah.

V pomoč pri kontaktiranju odvetnikov vam je lahko imenik odvetnikov, v katerega je vpisanih preko 1800 odvetnikov. Iskalnik omogoča tudi iskanje po področjih prava in območnih zborih.

Zbornica vam lahko dodeli odvetnika zgolj, če zaradi posebnosti svojega primera sami ne morete dobiti odvetnika. Vložiti morate vlogo ter dokaz o zavrnitvi zastopanja s strani vsaj 5 odvetnikov. Preko zbornice dodeljeni odvetnik je plačljiv, enako kot odvetnik, ki si ga pridobi stranka sama.

Seznam odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč najdete tukaj.

Odvetniki obračunavajo svoje storitve skladno z Odvetniško tarifo, lahko pa odvetnik in stranka skleneta pisno pogodbo o plačilu storitev v določenem (pavšalnem) znesku, ali v odstotku od vrednosti prisojenega zneska ali od vrednosti, pridobljene v postopku, ali po porabljenem času.

Zbornica ne preverja računov odvetnikov. V kolikor menite, da vam je odvetnik nepravilno zaračunal odvetniške storitve, lahko vložite prijavo na zbornico.

Odškodninski zahtevek vložite direktno na zavarovalnico. Večina odvetnikov ima sklenjeno obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti pri Zavarovalnici Wiener Städtische, podružnica v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, Ljubljana, vendar predlagamo, da nam sporočite ime odvetnika, v kolikor želite vložiti odškodninski zahtevek, in preverimo, pri kateri zavarovalnici je odvetnik zavarovan.

Na zbornico se lahko obrnete, v kolikor menite, da je odvetnik/odvetniški kandidat/odvetniški pripravnik kršil dolžnost pri opravljanju odvetniškega poklica. Zbornica v okviru svojih pristojnosti obravnava zgolj prijave zoper odvetnike, ne nudi pa pravnih nasvetov. V primeru, da potrebujete pravni nasvet oz. pravno pomoč, predlagamo, da se obrnete na odvetnika. Za brezplačno pravno pomoč se morate obrniti na Službo za brezplačno pravno pomoč na Okrožnem sodišču v vašem okraju.

Pritožbo nad delom oz. ravnanjem odvetnika, odvetniškega kandidata ali odvetniškega pripravnika, vložite tako, da posredujete obrazloženo in podpisano pritožbo na naslov Odvetniška zbornica Slovenije, Slovenska cesta 58, Ljubljana. Pritožbi priložite tudi dokaze (listine, izjave prič…), ki izkazujejo vaše navedbe. Za vložitev pritožbe lahko uporabite ta obrazec. V kolikor vlagate pritožbo v imenu druge osebe, je treba priložiti njeno soglasje.

Postopek je brezplačen ter neformalen, kar pomeni, da za vložitev pritožbe ne potrebujete pravnega znanja oz. pomoč pravnega strokovnjaka.

Pritožbo lahko vložite, v kolikor gre za kršitve, ki jih je mogoče očitati odvetniku pri opravljanju njegovega poklica ali odvetniškemu kandidatu oziroma odvetniškemu pripravniku pri opravljanju njunega dela oziroma prakse v odvetniški pisarni. Disciplinske kršitve so navedene v 77.a in 77.b členu Statuta OZS, etične kršitve pa v Kodeksu odvetniške poklicne etike. V pritožbi ni treba navesti konkretno, katere kršitve iz Statuta oz. Kodeksa očitate odvetniku; kršitve lahko zgolj opišete.

Pritožba na Odvetniško zbornico Slovenijo ni mogoča, v kolikor se ne nanaša konkretno na določenega odvetnika, odvetniškega kandidata oziroma odvetniškega pripravnika. Pritožbe na Odvetniško zbornico Slovenije ne morete vložiti, če ste nezadovoljni z odločbo sodišča ali drugega organa, z delom drugih oseb (sodnikov, tožilcev, izvedencev, policistov) in organov. Pritožba tudi ni mogoča zoper osebe, ki nudijo pravno pomoč, pa niso vpisani v imenik odvetnikov, odvetniških kandidatov ali odvetniških pripravnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije.

Pritožbo zaradi disciplinskih kršitev je treba vložiti v roku dveh let od dneva kršitve. Po preteku dveh let prijava zoper odvetnika, odvetniškega kandidata oziroma odvetniškega pripravnika ni več mogoča oziroma je organi Odvetniške zbornice Slovenije ne bodo obravnavali.

Po prejemu popolne (konkretizirane) pritožbe Odvetniška zbornica Slovenije le-to pošlje v izjasnitev odvetniku, odvetniškemu kandidatu oziroma odvetniškemu pripravniku, na katerega se nanaša. Po prejemu pojasnila se prijavitelju posreduje stališče oziroma se ga obvesti o nadaljnjih ukrepih.

V kolikor gre za morebitne disciplinske kršitve, zadevo obravnava disciplinski tožilec. V primeru, da disciplinski tožilec zahteva uvedbo disciplinskega postopka, jo obravnava bodisi disciplinska komisija bodisi disciplinsko sodišče (odvisno od teže kršitve). O pravnomočni odločitvi disciplinskih organov se obvesti prijavitelja. 

V kolikor gre za morebitne etične kršitve, prijavo obravnava Komisija za etiko. O dokončni odločitvi komisije se obvesti prijavitelja.

Scroll to Top