O mediacijskem centru

S 1. januarjem 2017 je pod okriljem Odvetniške akademije in Inštituta za alternativno reševanje sporov pri Odvetniški zbornici Slovenije – s skrajšanim imenom Odvetniška akademija OZS –  zaživel Mediacijski center. Prvi mediatorji so bili na listo mediatorjev vpisani junija 2017.

Mediacija je v zadnjih letih postala prepoznavna kot eden od možnih načinov reševanja sporov in pogosto jo uporabljamo tudi odvetniki. Mediacijski center pomeni dodatno možnost reševanja sporov in je zamišljen kot nevtralen posrednik med sprtima stranema ter ponudnik mediacijske storitve v sporih pred sodiščem in na sodišču.

Mediacijski center vodi odvetnica Iris Pensa.

Začetek mediacije

Stranka oziroma odvetnik, ki bo želel izvedbo mediacije, bo o svojem predlogu po elektronski poti obvestil Mediacijski center in sočasno sporočil kontakte druge stranke ter podal kratek opis spora.

Mediacijski center bo drugi strani poslal v podpis soglasje za mediacijo in če bo v 15 dneh druga stran podala soglasje ter soglašala s tarifo in mediatorjem, bo imenovan mediator, ki bo v 15 dneh razpisal prvo mediacijsko srečanje. Komunikacija bo potekala pretežno po elektronski poti.

Predhoden sporazum strank, da bodo medsebojne spore, ki izvirajo iz določenega pravnega razmerja, reševale z mediacijo pri Mediacijskem centru, ni predpostavka za začetek postopka po Pravilniku o delu mediacijskega centra in o postopku izvajanja mediacij.

Zaključek mediacije 

Mediacija se lahko zaključi s sklenitvijo sporazuma, izjavo o neuspešni mediaciji ali umikom soglasja.

V primeru dogovora se lahko stranke sporazumejo, da se sporazum sestavi v obliki izvensodne poravnave, neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali sodne poravnave. Pri podpisovanju sodnih poravnav Mediacijski center sodeluje z okrajnimi sodišči.

Postopek mediacije lahko traja največ 90 dni, s pisnim soglasjem strank pa se lahko tudi podaljša.

 Imenovanje mediatorja

Stranke sporazumno izberejo mediatorja z liste mediatorjev Mediacijskega centra, in sicer:

  • se sporazumno odločijo za enega mediatorja; ali
  • stranka, ki je podala predlog za mediacijo, predlaga dva do tri mediatorje, stranka, ki je mediacijo sprejela, pa izbere med njimi; oziroma
  • če sporazumna izbira mediatorja ni mogoča,  mediatorja določi vodja centra glede na vrstni red mediatorjev z liste mediatorjev centra, izjemoma in s soglasjem strank pa po lastni presoji glede na specifičnost zadeve.

Izjemoma – na željo strank ali na predlog vodje Mediacijskega centra in s soglasjem strank – je lahko mediator tudi oseba, ki ni na listi mediatorjev centra.

Plačilo mediatorjev

Plačilo dela mediatorja določa Mediacijska tarifa Mediacijskega centra, sprejeta februarja 2017.

Plačilo dela mediatorja po tarifi je sestavljeno iz pavšalnega zneska in nagrade za uspeh ter pripravo sporazuma. Morebitne dodatne ure (ure, ki presegajo 6 ur) se obračunajo dodatno, po posebni ceni. Stranke krijejo tudi morebitne potne stroške mediatorja. Stroške dela mediatorja v skladu z Mediacijsko tarifo in njegove potne stroške plača stranka neposredno mediatorju, na podlagi računa, ki ga izstavi mediator.

Stranke plačajo stroške dela mediatorja po enakih delih, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

Učinek mediacije na zastaralne in prekluzivne roke

(17. člen ZMCGZ)

Zastaranje zahtevka, ki je predmet mediacije, med trajanjem mediacije ne teče. 

Če se mediacija konča brez sporazuma o rešitvi spora, se zastaranje nadaljuje od trenutka, ko je postopek končan brez sporazuma o rešitvi spora. Čas, ki je pretekel pred začetkom mediacije, se všteje v zastaralni rok, ki ga določa zakon. 

Če je s posebnim predpisom določen rok za vložitev tožbe, se ta rok v zvezi z zahtevkom, ki je predmet mediacije, ne izteče prej kot v 15 dneh po koncu mediacije.

Scroll to Top