Tarifa

Na podlagi Statuta zavoda Odvetniške akademije in inštituta za alternativno reševanje sporov Odvetniške zbornice Slovenije, je Svet zavoda na seji dne ­­­­­­13.2.2017 sprejel

MEDIACIJSKO TARIFO

Mediacijskega centra pri Odvetniški akademiji Odvetniške zbornice Slovenije

I. SPLOŠNI DEL

1. člen (vsebina)

Mediacijska tarifa ureja način odmerjanja, višino in plačilo dela mediatorja v postopkih mediacije, ki v Mediacijskem centru pri Odvetniški akademiji Odvetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju MC) potekajo na podlagi Pravilnika o delu Mediacijskega centra in o postopku izvajanja mediacij pri Odvetniški akademiji in inštitutu za alternativno reševanje sporov Odvetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik MC) in v katerih mediira mediator, ki je uvrščen na listo mediatorjev pri MC.

Plačilo dela mediatorja se odmeri po postavkah, ki so opredeljene v Posebnem delu te tarife.

V kolikor so stranke postopka mediacije (v nadaljevanju: stranke)  soglasne, da v mediaciji sodeluje tudi komediator, se plačilo dela komediatorja odmeri po postavkah, opredeljenih v Posebnem delu te tarife, zmanjšanih za 30 %.

2.   člen (predložitev Mediacijske tarife strankam)

Mediacijska tarifa oz. njen posebni del se strankam predloži na vpogled najkasneje ob sklenitvi dogovora o mediaciji, ki ga pred začetkom postopka mediacije sklenejo vsi udeleženci mediacijskega postopka in mediator.

3.      člen (plačilo dela mediatorja)

Plačilo dela mediatorja je sestavljeno iz pavšalnega zneska ter nagrade za uspeh in pripravo sporazuma.

Stranke nosijo stroške plačila dela mediatorja po enakih delih, razen, če je izrecno dogovorjeno drugače.

4.      člen (pavšalni znesek)

Pavšalni znesek je plačilo za delo mediatorja s strankami na skupnih in ločenih srečanjih ter za drugo komunikacijo mediatorja s strankami, opravljeno s pomočjo tehničnih komunikacijskih sredstev (npr. telefon, mail..).

5.  člen (nagrada za uspeh in pripravo sporazuma)

Nagrada za uspeh in pripravo sporazuma pripade mediatorju v primeru uspešno zaključene mediacije.

Mediacija je uspešno zaključena, če stranke podpišejo dogovor, ki v celoti ali delno razrešuje njihovo sporno razmerje ali sporazum, s katerim se sodni spor konča z umikom tožbe ali sklenitvijo poravnave. Če se mediacija glede na naravo sodnega spora zaključi s sestavo osnutka sporazuma, sodišče pa v nadaljevanju sodnega postopka odloča o dovolitvi sodne poravnave, ki v celoti rešuje sodni spor, pripade mediatorju nagrada za sporazum, ko je ob zaključku mediacije sestavljen njegov osnutek.

6. člen (račun)

Po zaključeni mediaciji mediator izda račun neposredno strankam mediacije.

Podlaga za izdajo računa je s strani strank potrjena specifikacija o porabljenem času.

Zneski, navedeni v posebnem delu tarife, se povečajo za znesek DDV, razen, če mediator ni zavezanec za plačilo DDV.

Plačilo potnih stroškov mediatorja je stvar dogovora med mediatorjem in strankami.

7. člen (administrativni stroški delovanja MC)

Od vsake dodeljene mediacije, ki jo mediator dobi preko MC, mediator za kritje administrativnih stroškov delovanja MC plača 10 % pavšalnega zneska, določenega v posebnem delu tarife.  Glede na število dodeljenih mediacij MC mediatorju 1 x mesečno izstavi račun.

V kolikor je zadeva mediatorju dodeljena, pa do prvega srečanja oz. do izvedbe mediacije iz razlogov, ki niso na strani mediatorja, ne pride, mediator ni dolžan plačati pavšalnega stroška delovanja MC.

II. POSEBNI DEL

8. člen

Tarifna številka 1

Plačilo dela mediatorja v sporih, kjer so stranke fizične osebe, ali je vsaj ena stranka s.p.:

  1. Stranke za mediacijo plačajo pavšalni znesek v višini 400 EUR. Pavšalni znesek zajema do 6  mediacijskih ur.
  2. Vsaka nadaljnja začeta ura mediacije se obračuna 50 EUR/uro.
  3. V primeru uspešno zaključene mediacije se obračuna še nagrada za uspeh in pripravo sporazuma v višini 200 EUR.

Tarifna številka 2

Plačilo dela mediatorja v sporih, kjer so stranke pravne osebe (razen s.p.):

  1. Stranke za mediacijo plačajo pavšalni znesek v višini 600 EUR.  Pavšalni znesek zajema do 6 mediacijskih ur.
  2. Vsaka nadaljnja začeta ura mediacije se obračuna 80 EUR/uro.
  3. V primeru uspešno zaključene mediacije se obračuna še nagrada za uspeh in pripravo sporazuma v višini 300 EUR.

Tarifna številka 3

Plačilo dela mediatorja v sporih med več strankami:

  1. Pavšalni znesek in nagrada po tarifni številki 1. ali 2. se v primeru, če je strank več (kot dve) poveča za 20% za vsako dodatno stranko, ki ima samostojen zahtevek.

Tarifna številka 4

Plačilo dela mediatorja v posebej zahtevnih zadevah:

  1. Pavšalni znesek in nagrada po tarifni številki 1. in 2. se v sporih, kjer je vrednost spornega zahtevka definirana in znaša več kot 50.000 EUR, poveča za 100%.
  2. Pavšalni znesek in nagrada po tarifni številki 1. ali 2. se lahko na predlog vodje MC in s soglasjem strank poveča za 50%, če gre za spore, v katerih je

–   izrecno potrebno in zahtevano poznavanje določenega področja;

–   potrebno znanje in uporaba tujega jezika.

Tarifna številka 5

Plačilo dela mediatorja za rešeno pridruženo zadevo:

  1. Pavšalni znesek in nagrada po tarifni številki 1. ali 2.  se v primeru, ko se poleg zadeve, ki je bila mediatorju dodeljena v reševanje, v celoti reši še ena ali več drugih samostojnih sodnih zadev, poveča za 50%.

III. KONČNE DOLOČBE

9. člen

Ta tarifa se uporablja od 1.2.2017

Predsednik Sveta zavoda

Odvetnik Rok Koren l.r.

Scroll to Top