V skladu s 1. odstavkom 46. člena Zakona o zavodih (v nadaljevanju: ZZ) in 6. in18. členom Akta o ustanovitvi ODVETNIŠKE AKADEMIJE IN INŠTITUTA ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, je Svet zavoda ODVETNIŠKE AKADEMIJE IN INŠTITUTA ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, Slovenska cesta 58, Ljubljana, dne 31.1.2022 potrdil naslednje prečiščeno besedilo Statuta:

STATUT ZAVODA ODVETNIŠKE AKADEMIJE IN INŠTITUTA ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Statut v skladu z ZZ in Aktom o ustanovitvi Zavoda ureja:

 1. namen,  cilje in naloge  Zavoda
 2. organizacijo  Zavoda
 3. organe  Zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja
 4. druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Zavoda

Ime in sedež zavoda

2. člen

Odvetniška zbornica Slovenije je na podlagi Akta o ustanovitvi  z dne 9.3.2010 ustanovila Zavod INŠTITUT ZA MEDIACIJO IN ARBITRAŽO ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE (na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 10.9.2015 spremenjeno ime firme: ODVETNIŠKA AKADEMIJA IN INŠTITUT ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE.

Namen zavoda je organiziranje in izvajanje mediacij, arbitraže in drugih oblik alternativnega reševanja sporov, izobraževanje odvetnikov za mediatorje in arbitre, promocija in spodbujanje alternativnega reševanja sporov, ter s temi dejavnostmi povezane aktivnosti.

Ime zavoda je: ODVETNIŠKA AKADEMIJA IN INŠTITUT ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE.

Skrajšano ime zavoda je: ODVETNIŠKA AKADEMIJA OZS.
Sedež zavoda je v Ljubljani.
Naslov zavoda je na Slovenski cesti 58, Ljubljana.

Ime ali sedež zavoda lahko spremeni  ustanovitelj.
Naslov se lahko spremeni s sklepom Sveta zavoda.

Dejavnost

3. člen

Dejavnost  zavoda  je  organiziranje in  izvajanje izobraževanj, zlasti za odvetnike, odvetniške kandidate in odvetniške pripravnike (člane Odvetniške zbornice Slovenije), s tem povezane aktivnosti in skrb za njihovo stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Zavod v tem delu smiselno prevzema vse zakonske naloge in obveznosti, ki jih ima Odvetniška zbornica Slovenije iz naslova izobraževanja do svojih članov. Dejavnost zavoda so tudi druge povezane dejavnosti, zlasti organiziranje in izvajanje mediacij, arbitraže in  drugih oblik alternativnega reševanja sporov, izobraževanje odvetnikov za mediatorje in arbitre, promocija alternativnega reševanja sporov in podobno.

Dejavnosti Zavoda se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list Republike

Slovenije st. 17/2008 z dne 19.02.2008) razvrščajo v naslednje skupine:

58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
69.103 Druge pravne dejavnosti
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

GLAVNA DEJAVNOST ZAVODA JE:
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Dejavnost lahko razširi ali spremeni ustanovitelj.

II. ORGANIZACIJA ZAVODA

Pravna sposobnost

4. člen

Zavod je pravna oseba.

Zavod je pridobil pravno sposobnost z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register.

                                                                              5.člen

Zavod lahko za izvajanje dejavnosti  mediacije ustanovi Mediacijski center (v nadaljevanju MC), za izvajanje dejavnosti arbitraže Center za arbitražo (CA) in Center za izvajanje drugih oblik alternativnega reševanja sporov, ki delujejo kot organizacijska enota v sklopu zavoda.

Podrobnejše določbe o ustanovitvi Mediacijskega centra, Centra za arbitražo in Centra za izvajanje drugih oblik alternativnega reševanja sporov ter o delu, organizaciji, sestavi in postopku za izvajanje navedenih dejavnosti vsebujejo pravilniki, ki jih sprejme Svet zavoda.

III. ORGANI  ZAVODA

6. člen

Organi zavoda so:

 1. Svet zavoda
 2. Direktor zavoda
 3. Strokovni svet

Funkcija članov Sveta zavoda in Strokovnega sveta je častna in neprofesionalna.

Svet zavoda

7. Člen

Organ upravljanja zavoda je Svet zavoda.

Svet zavoda sestavljajo:

5 (pet) predstavnikov ustanoviteljev,

1 (en) predstavnik delavcev Zavoda ter

1 (en) predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

Predstavnike ustanoviteljev imenuje Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije.

Delavci Zavoda imajo svojega predstavnika, če ima Zavod najmanj 3 (tri) zaposlene osebe. V primeru, da ima Zavod več kot tri zaposlene osebe, predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda na tajnih volitvah.

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije.

Mandat članov Sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za člana Sveta zavoda.

8. člen

Svet zavoda:

 • s soglasjem ustanovitelja sprejema statut  Zavoda,
 • sprejema druge splošne akte Zavoda, če s tem aktom o ustanovitvi ali statutom ni  določeno drugače,
 • sprejema programe dela in razvoja Zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt Zavoda,
 • sprejema zaključni račun Zavoda,
 • predlaga ustanovitelju, da odloči  o  spremembi ali razširitvi dejavnosti Zavoda,
 • predlaga ustanovitelju, da  odloči o  spremembi imena ali sedeža Zavoda in drugih statusnih spremembah.
 • odloča o naslovu Zavoda,
 • s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje Direktorja zavoda,
 • daje ustanovitelju in Direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • obravnava pobude in predloge Strokovnega sveta zavoda,
 • sprejme Pravilnike o delu MC, CA in Centra za izvajanje drugih oblik  alternativnega reševanja sporov,
 • imenuje tajnika MC, CA in Centra za  izvajanje  drugih oblik alternativnega reševanja sporov,
 • določa tarifo za plačilo mediatorjev in administrativne stroške v zvezi z delom MC,
 • določa tarifo za plačilo arbitrov in administrativne stroške v zvezi z delom CA,
 • določa tarifo za plačilo izvajalcev drugih oblik alternativnega reševanja sporov in administrativne stroške v  zvezi z delom Centra za izvajanje drugih oblik alternativnega reševanja sporov,
 • opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi ali statutom določene naloge in  zadeve.

9. člen

Svet zavoda deluje na rednih in izrednih sejah.

Seje Sveta zavoda so po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Seje Sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik Sveta zavoda, ki ga izmed sebe z javnim glasovanjem, z večino glasov vseh članov, izvolijo člani Sveta zavoda na prvi seji. V primeru njegove odsotnosti  seje vodi  član Sveta zavoda, ki ga pooblasti predsednik Sveta zavoda.

Predsednik Sveta zavoda  mora sklicati sejo Sveta zavoda na obrazloženo pisno zahtevo 1/3 članov Sveta zavoda , Direktorja zavoda, Strokovnega sveta zavoda ali ustanovitelja, najpozneje v 15 (petnajstih) dneh od prejema obrazložene pisne zahteve. Če predsednik Sveta zavoda  ne skliče seje v 15 dneh  od prejete zahteve, jo mora sklicati Direktor zavoda.

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov Sveta zavoda.

Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen sprejemanja statuta, sprejemanja  odločitve, da predlaga ustanovitelju  spremembe imena in sedeža zavoda ter spremembo ali razširitev dejavnosti ali druge statusne spremembe ter  imenovanje in razrešitev direktorja  ter sprejemanje programa dela in razvoja  Zavoda, ki se sprejemajo z večino glasov vseh članov.

Odločitve Sveta zavoda o  sprejetju statuta ter imenovanju in razrešitvi Direktorja Zavoda postanejo veljavne, ko Svet Zavoda pridobi soglasje ustanovitelja.

10. člen

Za proučevanje določenih nalog, pripravo predlogov in izvrševanje sklepov oziroma odločitev, lahko Svet  Zavoda ustanovi stalne ali začasne komisije oziroma druga telesa.

S sklepom o imenovanju organa iz prejšnjega odstavka določi Svet Zavoda sestavo, naloge in trajanje mandata organa.

Direktor zavoda

11. člen

Poslovodni organ Zavoda je Direktor zavoda (v nadaljevanju: direktor).

Direktorja imenuje in razrešuje Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Za direktorja je lahko

imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba. Direktor se lahko imenuje brez javnega razpisa.

Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja.

12. člen

Direktor:

 • organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda,
 • vodi strokovno delo Zavoda,
 • predstavlja in zastopa Zavod,
 • skrbi za zakonitost dela Zavoda,
 • skrbi za strokovnost dela Zavoda.

Direktor je odgovoren za zakonitost dela ter za strokovnost dela Zavoda.

13. člen

Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.

Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja, če:

 • direktor sam zahteva razrešitev,
 • nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
 • direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih Zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov Zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
 • direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči Zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti Zavoda.

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora Svet zavoda seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. O razlogih za razrešitev ter o stališčih direktorja v zvezi z razlogi za razrešitev je Svet zavoda dolžan takoj obvestiti ustanovitelja.

V primeru razrešitve direktorja po prejšnjem odstavku, soglasje ustanovitelja ni potrebno.

Strokovni svet

14. člen

Strokovno delo Zavoda usmerja in vodi Strokovni svet.

Strokovni svet Zavoda ima 3 (tri) člane, ki jih imenuje Svet zavoda izmed strokovnjakov s področja dejavnosti Zavoda na predlog ustanovitelja, direktorja ali članov Sveta zavoda.

Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za člana strokovnega sveta.

15. člen

Strokovni svet:

 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda,
 • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu,
 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Zavoda
 • daje Svetu Zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
 • opravlja druge s statutom določene naloge.

Predčasno prenehanje mandata

16. člen

Članom Sveta zavoda in Strokovnega sveta ter direktorju lahko mandat preneha predčasno v primeru:

 • smrti člana organa Zavoda oziroma direktorja,
 • razrešitve člana organa Zavoda oziroma direktorja.

Svet  zavoda lahko razreši člana organa Zavoda:

 • če se več kot trikrat brez opravičila ali iz neupravičenih razlogov ne udeleži sej Sveta zavoda ali sej Strokovnega sveta,
 • če krši predpise ali če ravna v nasprotju z določili akta o ustanovitvi Zavoda, statuta Zavoda in z določili drugih splošnih aktov Zavoda,
 • če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati funkcije člana Sveta zavoda ali Strokovnega sveta,
 • če to zahteva sam, iz razlogov na njegovi strani.

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora Svet zavoda seznaniti člana  z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. O razlogih  za razrešitev ter o stališčih člana organa  Zavoda  v zvezi z razlogi za razrešitev je Svet zavoda dolžan takoj obvestiti ustanovitelja.

IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO ZAVODA

17. člen

Ustanovitelj je zagotovil Zavodu začetna sredstva za ustanovitev in začetek dela Zavoda v skupni višini 5.000 EUR.

18. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo:

 • s plačili za storitve,
 • s prodajo blaga ih storitev na trgu,
 • z darili, zapuščinami, volih, drugimi naklonitvami fizičnih in pravnih oseb,
 • s prispevki fizičnih in pravnih oseb,
 • iz subvencij in preko razpisov,
 • iz drugih virov.

V. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

19. člen

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti Zavoda. O uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča Svet zavoda upoštevaje program dela in finančni načrt Zavoda ter v soglasju z ustanoviteljem.

20. člen

Morebitni primanjkljaj sredstev za delo Zavoda krije Zavod s svojimi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

21. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon, akt o ustanovitvi in statut.

Zavod je pravna oseba, ki v pravnem prometu, v okviru dejavnosti, za katero je bil ustanovljen, nastopa samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge  pravne posle v okviru dejavnosti določene z aktom o ustanovitvi in statutom.

Zavod zastopa in predstavlja direktor.

V mejah svojih pooblastil lahko direktor za zastopanje pooblašča druge osebe.

Zavod je odgovoren za  svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti Zavoda.

VII. DRUGI SPLOŠNI AKTI ZAVODA

22. člen

Zavod ima statut, s katerim se ureja namen, cilji in naloge zavoda, organizacija Zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Statut sprejme Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

23. člen

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo  in

poslovanje Zavoda, v skladu s statutom.

Druge splošne akte sprejema Svet zavoda, razen če statut določa drugače.

VIII. STATUSNE SPREMEMBE

24. člen

O statusnih spremembah Zavoda odloča ustanovitelj.

IX. PRENEHANJE ZAVODA

25. člen

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas.

Zavod preneha v primerih in po postopkih določenih z zakonom.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

Ta statut je pričel veljati dne 15.11.2011.

V  Ljubljani, dne 31.1.2022

                                                                                           PREDSEDNICA SVETA ZAVODA:

                                                                                           Bojana Potočan             

Scroll to Top