V  skladu  z  Zakonom  o  zavodih  (v  nadaljevanju:  ZZ)  je  upravni  odbor  ustanovitelja

Odvetniške zbornice Slovenije, Slovenska cesta 58, Ljubljana, dne 9.2.2021 sprejel naslednji

AKT O USTANOVITVI

 

ZAVODA AKADEMIJE IN INŠTITUTA ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE      SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE (prečiščeno besedilo)

 

 1. TEMELJNE DOLOČBE

Ime in sedež zavoda

 1. člen

Ime zavoda je: ODVETNIŠKA AKADEMIJA IN INŠTITUT ZA ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

Skrajšano ime zavoda je: ODVETNIŠKA AKADEMIJA OZS

Sedež zavoda je v Ljubljani.

Naslov zavoda je na Slovenski cesti 58, Ljubljana.

Ime ali sedež zavoda se lahko spremeni le s soglasjem ustanoviteljev. Naslov se lahko spremeni s sklepom Sveta zavoda.

Dejavnost

 1. člen

Dejavnost  zavoda  je  organiziranje in  izvajanje izobraževanj, zlasti za odvetnike, odvetniške kandidate in odvetniške pripravnike (člane Odvetniške zbornice Slovenije), s tem povezane aktivnosti in skrb za njihovo stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Zavod v tem delu smiselno prevzema vse zakonske naloge in obveznosti, ki jih ima Odvetniška zbornica Slovenije iz naslova izobraževanja do svojih članov. Dejavnost zavoda so tudi druge povezane dejavnosti, zlasti organiziranje in izvajanje mediacij, arbitraže in  drugih oblik alternativnega reševanja sporov, izobraževanje odvetnikov za mediatorje in arbitre, promocija alternativnega reševanja sporov in podobno.

Dejavnosti Zavoda se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list Republike

Slovenije st. 17/2008 z dne 19.02.2008) razvrščajo v naslednje skupine:

58.110 Izdajanje knjig

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

58.190 Drugo založništvo

69.103 Druge pravne dejavnosti

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Glavna dejavnost Zavoda je:

                 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Dejavnost se lahko razširi ali spremeni le s soglasjem ustanovitelja.

Pravna sposobnost

 1. člen

Zavod je pravna oseba.

Zavod pridobi pravno sposobnost z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register.

(             II. ORGANI ZAVODA

 1. člen

Organi zavoda so:

 1. Svet zavoda
 2. Direktor zavoda
 3. Strokovni svet

Svet zavoda

 1. člen

Organ upravljanja Zavoda je Svet zavoda. ( Svet zavoda sestavljajo:

 • 5 (pet) predstavnikov ustanoviteljev,
 • 1 (en) predstavnik delavcev Zavoda ter
 • 1 (en) predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

Predstavnike ustanoviteljev imenuje Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije.

Delavci Zavoda imajo svojega predstavnika, če ima Zavod najmanj 3 (tri) zaposlene osebe. V primeru, da ima Zavod več kot tri zaposlene osebe, predstavnika zaposlenih izvolijo delavci Zavoda neposredno na tajnih volitvah.

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije.

Mandat članov Sveta zavoda traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za člana Sveta zavoda.

 1. člen

Svet zavoda:

 • s soglasjem ustanovitelja sprejema statut Zavoda,
 • sprejema druge splošne akte Zavoda, če s tem aktom o ustanovitvi ali statutom ni

določeno drugače,

 • sprejema programe dela in razvoja Zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
 • določa finančni načrt Zavoda,
 • sprejema zaključni račun Zavoda,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti Zavoda,
 • predlaga ustanovitelju spremembo imena ali sedeža Zavoda,
 • odloča o naslovu Zavoda,
 • s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje Direktorja zavoda,
 • daje ustanovitelju in Direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi ali statutom določene naloge in

(                          zadeve.

Direktor zavoda

 1. člen

Poslovodni organ Zavoda je Direktor zavoda (v nadaljevanju: direktor).

Direktorja imenuje in razrešuje Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba. Direktor se lahko imenuje brez javnega razpisa.

Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja.

 1. člen

Direktor:

 • organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda,
 • vodi strokovno delo Zavoda,
 • predstavlja in zastopa Zavod,
 • skrbi za zakonitost dela Zavoda,
 • skrbi za strokovnost dela Zavoda.

Direktor je odgovoren za zakonitost dela ter za strokovnost dela Zavoda.

 1. člen

Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja, če:

 • direktor sam zahteva razrešitev,
 • nastane po predpisih o delovnih razmerjih kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
 • direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih Zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov Zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
 • direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči Zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti Zavoda.

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora Svet zavoda seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. 0 razlogih za razrešitev ter o stališčih direktorja v zvezi z razlogi za razrešitev je Svet zavoda dolžan takoj obvestiti ustanovitelja.

V primeru razrešitve direktorja po prejšnjem odstavku, soglasje ustanovitelja ni potrebno.

              Strokovni svet

 

 

(

 1. člen

Strokovno delo Zavoda usmerja in vodi strokovni svet.

Strokovni svet Zavoda ima 3 (tri) člane, ki jih imenuje Svet zavoda izmed strokovnjakov s področja dejavnosti Zavoda na predlog ustanovitelja, direktorja ali članov Sveta zavoda.

Mandat  članov  strokovnega  sveta  traja  štiri  leta.  Po preteku  mandata je  ista oseba  lahko ponovno imenovana za člana strokovnega sveta.

 1. člen

Strokovni svet:

 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda,

(                     •     odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu,

 • določa strokovne podlage za programe dela in razvoja Zavoda,
 • daje Svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
 • opravlja druge s statutom določene naloge.

Predčasno prenehanje mandata

 1. člen

Članom Sveta zavoda in Strokovnega sveta ter direktorju lahko mandat preneha predčasno v primeru:

 • smrti člana organa Zavoda oziroma direktorja,
 • razrešitve člana organa Zavoda oziroma direktorja.

Svet zavoda lahko razreši člana organa Zavoda:

 • če se več kot trikrat brez opravičila ali iz neupravičenih razlogov ne udeleži sej Sveta zavoda ali sej Strokovnega sveta,
 • če krši predpise ali če ravna v nasprotju z določili akta o ustanovitvi Zavoda, statuta

Zavoda in z določili drugih splošnih aktov Zavoda,

 • če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati funkcije elana Sveta zavoda ali

Strokovnega sveta,

 • če to zahteva sam, iz razlogov na njegovi strani.

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora Svet zavoda seznaniti elana oziroma direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. 0 razlogih za razrešitev ter o stališčih člana organa Zavoda oziroma direktorja v zvezi z razlogi za razrešitev je Svet zavoda dolžan takoj obvestiti ustanovitelje.

(              III. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO  ZAVODA

 1. člen

 

Ustanovitelj zagotovi Zavodu začetna sredstva za ustanovitev in začetek dela Zavoda v skupni višini 5.000 EUR.

 1. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo:

 • s plačili za storitve,
 • s prodajo blaga in storitev na trgu,
 • z darili, zapuščinami, volili, drugimi naklonitvami fizičnih in pravnih oseb,
 • s prispevki fizičnih in pravnih oseb,
 • iz subvencij in preko razpisov,
 • iz drugih virov.

(

 1. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEZKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

 

 1. člen

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti Zavoda. 0 uporabi  presežka  prihodkov  nad  odhodki  odloča  Svet  zavoda  upoštevaje  program  dela in finančni načrt Zavoda ter v soglasju z ustanoviteljem.

 1. člen

 

Morebitni  primanjkljaj  sredstev  za delo  Zavoda krije Zavod s svojimi  sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

 1. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
 1. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi.

Zavod je pravna oseba, ki v pravnem prometu, v okviru dejavnosti, za katero je bil ustanovljen, nastopa samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti določene z aktom o ustanovitvi.

Zavod zastopa in predstavlja direktor.

V mejah svojih pooblastil lahko direktor za zastopanje pooblašča druge osebe.

(              Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti Zavoda.

 1. DRUGI SPLOŠNI AKTI ZAVODA
 1. člen

Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija Zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Statut sprejme Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

 1. člen

(

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo

in poslovanje Zavoda, v skladu s statutom.

Druge splošne akte sprejema Svet zavoda, razen če statut določa drugače.

VII. STATUSNE SPREMEMBE

 1. člen

0 statusnih spremembah Zavoda odloča ustanovitelj.

 

 

VIII. PRENEHANJE  ZAVODA

 

 

 1. člen

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas.

Zavod preneha v primerih in po postopkih določenih z zakonom.

 1. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
 1. člen

Do imenovanja direktorja ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, Kristina Knop

Razoršek, ki je pooblaščena, da opravi priprave na začetek dela Zavoda.

 1. člen

Vsi stroški, ki so potrebni za ustanovitev Zavoda in/ali druge spremembe, ki se vpisujejo v sodni register, so stroški Zavoda.

(                                                                                   24. člen

Ta akt o ustanovitvi je sestavljen v 3 enakih izvodih, od katerih prejme ustanovitelj en izvod, preostala dva pa sta namenjena potrebam registracije Zavoda.

V Ljubljani, dne 9.2.2021

Odvetniška zbornica Slovenije

Mag. Roman Završek, predsednik

Scroll to Top