Iz seje UO z dne 9.9.2008

Iz seje UO, 9. 9. 2008

Eno leto izpolnjevanja pogoja po 5. točke 25. člena ZOdv – volontiranje pri odvetniku, brez vpisa v imenik odvetniških pripravnikov

Na upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije je prišlo vprašanje oz. prošnjo za zavzetje stališča glede izpolnjevanja pogojev za vpis v imenik odvetnikov, kot jih določa 25. člen ZOdv. V konkretni zadevi je oseba A volontersko opravljala prakso v odvetniški pisarni, za kar ni imela sklenjene pogodbe o zaposlitvi, saj je bila zaposlena v pravni službi gospodarske družbe. Odvetnik osebe A ni prijavil kot volonterskega pripravnika, saj je oseba A že imela opravljen pravniški državni izpit in več let delovne dobe (skupno po praksi, pet let To prakso je opravljala po opravljenem pravniškem državnem izpitu in to leto in pol. Praksa je obsegala pripravo vlog (tožb, odgovorov in pritožb), konference s strankami, predloge pogodb in druga pravna opravila. Ob odvetniku se je udeleževala glavnih obravnav.). Njegovo vprašanje se glasi ali je mogoče na podlagi pisnega potrdila odvetnika, pri katerem je oseba A opravljala prakso (kot izhaja zgoraj) iz katerega bi tudi izhajala vsebina prakse oz. dela osebe A šteti, da izpolnjuje pogoj iz 5. točke 25. člena ZOdv pred zadnjo novelo.

SKLEP:Volonterska praksa pri odvetniku brez pogodbe o zaposlitvi in brez vpisa v imenik odvetniških pripravnikov, ne predstavlja zadostnega dokaza, da je oseba opravila ustrezno prakso v odvetniški praksi.

Tolmačenje 11. člena Zodv-B – podružnice

Odvetnik Matej Gašperšič sprašuje ali lahko odvetnik, ki ni vodja podružnice odvetniške družbe, je pa zaposleni odvetnik ali družbenik sprejema stranke tako na sedežu odvetniške družbe kot tudi v podružnici?

SKLEP: Zaposleni odvetnik ali družbenik sprejema stranke tako na sedežu odvetniške družbe kot tudi v podružnici.

Potrdilo o sklenitvi zavarovanja za poklicno odgovornost se predloži predlogu za izdajo soglasja

Predlog za izdajo soglasja za vpis nameravane gospodarske družbe v sodni register je popoln, ko vsebuje vse v Zakonu o odvetništvu določene sestavine. Vloga mora vsebovati tudi potrdilo o sklenitvi zavarovanja za poklicno odgovornost, kot to določa 2. odstavek 39. člena Zakona o odvetništvu.

Dejavnost družbe je omejena na opravljanje odvetniškega poklica.

Predlog za izdajo soglasja za vpis nameravane gospodarske družbe v sodni register je v skladu s 1. odstavkom 37. člena Zakona o odvetništvu, ki določa, da je dejavnost odvetniške družbe omejena na opravljanje odvetniškega poklica. Družbena pogodba oziroma akt o ustanovitvi mora biti omejen na opravljanje odvetniškega poklica (M 69.101 Odvetništvo).

Preoblikovanje odvetniške družbe z neomejeno odgovornostjo v družbo z omejeno odgovornostjo

Na podlagi 6. odstavka 37. člena Zakona o odvetništvu je potrebno v primeru preoblikovanja odvetniške družbe iz pravnoorganizacijske oblike družbe z neomejeno odgovornostjo (d.n.o) v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) obvestiti Odvetniško zbornico.

Obrazec, ki ga določa 39. člen Zakona o odvetništvu se dobi na zbornici.

Scroll to Top