Iz seje UO z dne 14.10.2008

Iz seje UO,14. 10. 2008

Pojasnilo Ministrstva za pravosodje glede 10. člena Zakona o odvetništvu

Odvetniška zbornica Slovenije je prejela neobvezno pravno mnenje Ministrstva za pravosodje glede razlage 10. člena Zakona o odvetništvu. Menijo, da 10. člen ZOdv daje odvetnikom posebno pooblastilo (upravičenje) za pridobivanje osebnih podatkov, pri čemer ne gre za pravico zastopanja stranke, ki bi jo ta prenašala na odvetnika, temveč za njegovo izvirno pravico, ki mu jo zagotavlja zakon. Po tej zakonski določbi je odvetnik upravičen od upravljavcev zbirk osebnih podatkov zahtevati posredovanje osebnih podatkov, kadar jih potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi, torej tudi za opravljanje procesnih dejanj v okviru zastopanja stranke. Pri tem pa je jasno, da gre za primere, ko se procesna dejanja opravljajo proti nasprotni stranki. Izpolnitev tega pogoja pa je potrebno dokazati z navedbo o konkretni zadevi, ki teče pred sodiščem ali drugim organom ali za začetek postopka, za katerega ima odvetnik izrecno pooblastilo stranke, vključno z mandatom za zastopanje v tej zadevi in z navedbo konkretnega procesnega dejanja za katero so osebni podatki potrebni in kateri. Vse navedeno bo odvetnik dokazal z ustreznimi listinami (npr. pooblastilo, pravnomočna sodba, zahteva sodišča po dopolnitvi vloge, dokazilo, da podatkov za začetek ali nadaljevanje postopka na drugačen način ni mogel pridobiti). Pooblastilo, kot je urejeno v citirani določbi ZOdv, namreč ni dano za podatke »izven posamične zadeve« ali »na zalogo«.

SKLEP: Pojasnilo Ministrstva za Pravosodje glede 10. člena ZOdv se objavi na zaprtem delu spletne strani.

Sestava akta o etažni lastnini

Odvetnik, član upravnega odbor meni, da je tako potrebno pri sestavi akta o oblikovanju etažen lastnine uporabiti določila 3. točke tarifne številke 34 OT, torej obračunati storitev po tarifni številki 18, povečano za 25%, kot osnovo, od katere se storitve obračunavajo pa vzeti vrednost stavbe, ki se etažira.

SKLEP: Upravni odbor sprejme mnenje odvetnika, člana upravnega odbora, ki se glasi:

Sestava akta o oblikovanju etažne lastnine se obračunava po določilih 3. točke tarifne številke 34. Odvetniške tarife, pri čemer se kot vrednost obravnavanega predmeta vzame vrednost stavbe, ki se etažira.

Razlaga Kodeksa odvetniške poklicne etike glede (ne)uvrščanja izvedencev medicinske stroke, ki so poslovni sodelavci v sezname sodnih izvedencev

Komisija z etiko OZS je podala odgovor na zastavljeno vprašanje odvetnika iz Celja:

»Ali predstavlja sklicevanje na vsebino v pritožbenem postopku pridobljenega pisnega pravnega mnenja univerzitetnega učitelja, ki ga stranka oz. njen pooblaščenec pritožbeno v celoti povzame v pritožbo, kot njen sestavni del, poskus vpliva na neodvisnost sojena.

Po mnenju komisije je mnenje stroke, če ni žaljivo, lahko samo pripomoglo k boljši argumentaciji in razumevanju konkretnega primera. Odvetnik si je pri svojem delu pomagal z mnenjem nekoga drugega, ker je pač smatral, da bo lahko s tem koristil svoji stranki. Stališče, da je takšna pomoč nezakonita, bi bilo seveda neumestno. Še posebej je to očitno zaradi dejstva, da sodišče navedenega ali podobnih mnenj ni dolžno upoštevati. Za sodišče bi moralo biti tudi popolnoma vseeno, dali je mnenje zapisal znani profesor doktor, odvetnik sam ali nekdo tretji. Pomembni so argumenti. Argumenti pa bi lahko sodišču tudi pomagali pri odločanju če bi z njimi soglašalo oz. teh argumentov ne bi sprejelo.

SKLEP: Upravni odbor sprejme mnenje komisije za etiko pri OZS, ki se glasi:

Sklicevanje odvetnika na vsebino v pritožbenem postopku pridobljenega pisnega pravnega mnenja, ki ga stranka oz. njen pooblaščenec pritožbeno v celoti povzame v pritožbo, kot njen sestavni del ne predstavlja poskusa vpliva na neodvisnost sojenja.

Tolmačenje 12. člena Kodeksa: združljivost odvetništva s sodnim tolmačenjem

Odvetnica je posredovala vprašanje v zvezi z združljivostjo odvetništva s sodnim tolmačenjem ter v zvezi s tem razlago 12. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike.

Vprašanja v konkretnem primeru se nanaša na sodno tolmačenje in je dvo-fazno. Prvo vprašanje je ali sodno tolmačenje škodi odvetnikovem ugledu osebno ali ugledu odvetništva nasploh, drugo vprašanje pa je ali lahko odvetnik opravlja storitve sodnega tolmačenja pod okriljem odvetništva.

SKLEP: Sodno tolmačenje ne škodi odvetnikovemu ugledu osebno ali ugledu odvetništva nasploh. Odvetnik ne more opravljati storitev sodnega tolmačenja pod okriljem odvetništva, lahko pa to opravlja ločeno od odvetništva.

60 letnica Deklaracije o človekovih pravicah

Večina odvetniških zbornic je pristopila k projektu, ki ga vodijo in koordinirajo Ameriška odvetniška zbornice, Svet italijanskih odvetniških združenj in Pariška odvetniška zbornice v zvezi s 60. obletnico Deklaracije o človekovih pravicah in v ta namen se pripravlja tudi Konvencijo odvetništva, ki dopolnjuje Mednarodno konvencijo varstva pravice do sojenja v razumnem roku, podpisano v Parizu, 26.6.1987.

SKLEP: Odvetniška zbornica Slovenije podpira sprejem Konvencije o odvetništvu.

Scroll to Top