Seja UO, julij, september 2007

Iz seje upravnega odbora 10.07.2007

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije je tudi pred pričetkom sodnih počitnic večino pozornosti na seji namenil obetajočim se spremembam Zakona o odvetništvu. Ministrstvo za pravosodje je dne 28.6.2007 posredovalo odgovor na pripombe, ki jih je odvetniška zbornica posredovala k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu dne 18.6.2007, ki ga je prejela v pripombe od Ministrstva za javno upravo. Odgovor je objavljen tudi na zaprtem delu spletne strani odvetniške zbornice (www.odv-zb.si). Prav tako se je predsednik zbornice sestal z ministrom za javno upravo, dr. Gregorjem Virantom, kateremu je predstavil osnovne pomisleke odvetniške zbornice glede predloga sprememb in ga obvestil o predlogih zbornice, da je pravno korektna zakonska ureditev, po kateri bi se višina plačila za zastopanje po uradni dolžnosti in pro bono zastopanje določila v partnerskem pogodbenem dogovoru med vlado in OZS, pri tem upoštevala interese vlade, OZS in predvsem javni interes ter način določanja plačila za te vrste zastopanje uredila fleksibilno, hkrati pa ohranila pristojnost OZS za določanje tarife za odvetniške storitve v sodnih postopkih. Tudi na sestanku z ministrom za pravosodje, dr. Lovrom Šturmom, dne 02.07.2007, je predsednik zbornice ponovil predloge zbornice.

Obvestilo Urada predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru

V vednost smo prejeli odziv Območnega zbora odvetnikov Maribor na obvestilo, ki ga je slednjemu posredovala predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru. Iz slednjega je razvidno, da odvetniki lahko uporabljajo službeni vhod samo z vabilom za glavno obravnavo. V vseh drugih primerih, ko odvetnik ureja stvari za stranke izven glavne obravnave, mora odvetnik uporabljati vhod za stranke. Takemu stališču predsednice okrožnega sodišča, ki ignorira ustavno določen položaj odvetništva kot del pravosodja, člani izvršilnega odbora območnega zbora odvetnikov Maribor odločno nasprotujejo in jo pozivajo, da tako navodilo prekliče.   Upravni odbor se je strinjal s stališčem IO OZO Maribor in sklenil, da odvetniška zbornica posreduje pri predsednici Okrožnega sodišča v Mariboru.

Zbornica je prejela odgovor predsednice okrožnega sodišča v Mariboru v katerem vztraja, da je službeni vhod v sodno zgradbo v Mariboru zaradi izvajanja varnostnih ukrepov na sodišču namenjen samo zaposlenim na sodišču. Na podlagi slednjega je upravni odbor na seji dne 04.09.2007 ponovno sklenil, da se predsednici Okrožnega sodišča v Mariboru posreduje odgovor o nestrinjaju z njenimi navedbami. Odvetniki, odvetniški kandidati in odvetniški pripravniki opravljajo na sodišču tudi številna druga potrebna opravila pri izvajanju svojega poklica poleg obiskovanja glavnih obravnav. Odvetništvo je del pravosodja, kar je zagotovljeno že z Ustavo Republike Slovenije, zato odvetnikov, ki kot del pravosodja opravljajo številna druga potrebna opravila pri zastopanju strank, ni moč enačiti z drugimi obiskovalci sodišča.  V kolikor je argument za omejevanje dostopa zagotavljanje varnosti pa poudarjamo, da se vsak odvetnik, odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik izkazuje z izkaznico, ki jo izdaja Odvetniška zbornica Slovenije in iz katere je razviden njegov status.

Uporaba naziva EU odvetnik

Odvetnik, vpisan v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije od 1.10.1991 se v korespondencah predstavlja z nazivom EU odvetnik.

Odvetnik je zbornico dne 14.04.2004 obvestil, da je odbor Odvetniške zbornice za Koroško na izdal sklep, da bo odvetnik vpisan v seznam evropskih odvetnikov na dan 01.05.2004. Gre za izvajanje direktive 98/5/EEC. Hkrati s tem pa je bil odvetnik s strani zbornice za Koroško obveščen tudi, da mora uporabljati poklicni naziv do katerega je upravičen po veljavnih predpisih R Slovenije. Odvetnika, ki se predstavlja tudi kot odvetnik/rechtsanwalt je odvetniška zbornica že opozarjala, da uporaba tega izraza ni skladna s slovensko zakonodajo. Opozorjen je bil tudi, da slovenski predpisi naziva EU odvetnik ne predvidevajo ter ga pozvali, da uporablja naziv skladno z Zakonom o odvetništvu. Odvetnik odgovarja, da ima v nogi dopisa naveden točen naziv, kjer je natančno razvidno, da uporablja poklicni naziv kot ga je določila odvetniška zbornica za Koroško. Glede naziva EU pa sporoča, da ta predstavlja logotip.

SKLEP:              Predstavljanje odvetnika se odstopi v presojo disciplinskemu tožilcu.

Tolmačenje odvetniške tarife

V zvezi s sklepom upravnega odbora z dne 07.06.2007 glede prošnje Evidenčnega oddelka Vrhovnega sodišča RS za pojasnilo oziroma razlago skladno z določbami 22. člena Odvetniške tarife, je član upravnega odbora, odvetnik Josip Sever, pripravil mnenje, ki je sestavni del tega zapisnika. Predlaga, da upravni odbor na podlagi 1. odstavka 22. člena Odvetniške tarife sprejme obvezno razlago:«Odvetniška storitev«ugovor zoper kaznovalni nalog« se vrednoti enako kot storitev »ugovor zoper obtožnico« po tar. št. 8, tč. 4 Odvetniške tarife.

SKLEP:              Sprejme se obvezna razlaga: Odvetniška storitev «ugovor zoper kaznovalni nalog« se vrednoti enako kot storitev »ugovor zoper obtožnico« po tar. št. 8, tč. 4 Odvetniške tarife.

Združljivost odvetništva s popoldanskim s.p.

Odvetniškega kandidata zanima, ali lahko odvetnik ob opravljanju odvetniškega poklica opravlja še dodatno oz. dopolnilno dejavnost s področja športa oz. znanstvenega področja in sicer v obliki statusa dopolnilnega oz. popoldanskega s.p.-ja (popoldanski oz. dopolnilni samostojni podjetnik).

SKLEP:              UO je sprejel stališče, da sojenje na športnih prireditvah ni nezdružljivo z opravljanjem odvetništva. Vendar pa je vsakršno opravljanje druge, tudi športne dejavnosti kot poklic, v nasprotju z 21. členom ZOdv.

Odvetniški dnevi 2008

Odvetniški dnevi 2008 bodo 18. in 19. septembra v hotelu Habakuk, Maribor.

Iz seje upravnega odbora 04.09.2007

Zahteva za priznanje statusa odvetnika specialista

SKLEP:  Odvetnici Vidi Mayr se prizna status odvetnika – specialista za gospodarsko pravo.

Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti

V Uradnem listu RS št. 69 z dne 31.07.2007 je objavljena Uredba o SKD, ki se prične uporabljati 1.1.2008. SKD se uporablja za določanje dejavnosti  in za razvrščanje poslovnih subjektov, za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike. 

Pri določanju razčlemb za  področje pravno svetovanje so bili upoštevani predlogi Odvetniške zbornice Slovenije, tako da so pravne dejavnosti razčlenjene vse do ravni podrazredov in sicer na 69.101 (Odvetništvo), 69.102 (Notariat)  in  69.103 (Pravne dejavnosti razen zastopanja strank).

Članica upravnega odbora je sporočila, da je po elektronski pošti že prejela dopis AJPES, da izbere ustrezno šifro dejavnosti glede na Uredbo in predlagala, da Odvetniška zbornica Slovenije posreduje AJPES-u dopis o šifri dejavnosti za vse odvetnike, da ne bo potrebno slehernemu odvetniku posredovati teh podatkov. 

SKLEP:              Odvetniška zbornica Slovenije posreduje odgovor AJPES-u glede poziva odvetnikom, da posredujejo številko dejavnosti in ga obvesti o določitvi šifre dejavnosti za vse odvetnike, člane Odvetniške zbornice Slovenije.

AJPES je na dopis zbornice po sklepu upravnega odbora posredoval odgovor, da se strinja, da se za odvetnike evidentira šifra dejavnosti 69.101 »Odvetništvo«. AJPES to lahko stori po uradni dolžnosti, če se ne da prevesti obstoječe dejavnosti v skladu z SKD, ter se hkrati ne odzove na poziv, da izbere ustrezno šifro dejavnosti. AJPES bo vsem tistim odvetnikom, ki se niso odzvali na njihov spletni vprašalnik po uradni dolžnosti določila šifro 69.101 »Odvetništvo«. V prihodnjem letu bodo posredovali izpis vseh evidentiranih odvetnikov z njihovimi glavnimi dejavnostmi in bodo rešili še morebitne posamične napačno evidentirane primere.

Odvetniška tarifa

Na zbornico je prispelo vprašanje v zvezi z zahtevkom za revizijo, skladno z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja. Ker zahtevek za revizijo ni posebej ovrednoten v OZ uporablja državni uslužbenec pri izračunu zneska za izdelavo zahtevka za revizijo tar. št. 18 Odvetniške tarife (sestavljanje vlog v pravdnem postopku glede na vrednost obravnavanega spornega predmeta). Sprašuje ali pomeni določba: “Nad 120.000 točk znaša vrednost storitve za vsakih nadaljnjih začetih 40.000 točk še 100 točk, vendar največ 2.000 točk, v gospodarskih sporih največ 3.000 točk.”, da lahko znaša presežek nad 120.000 točk največ 2.000 točk ali se 2.000 točk nanaša na vrednost celotne storitve?

SKLEP:              Skladno z 22. členom Odvetniške tarife sprejme upravni odbor pojasnilo: Določba tar. št. 18/1 Odvetniške tarife:«Nad 120.000 točk znaša vrednost storitve za vsakih nadaljnjih začetih 40.000 točk še 100 točk, vendar največ 2.000 točk, v gospodarskih sporih največ 3.000 točk:« pomeni, da znaša nagrada v tem primeru največ 2.000 točk oziroma največ 3.000 točk v gospodarskih sporih za vsako posamezno opravilo, ne pa za vrednost celotne storitve. 

Odvetniška tarifa

Odvetnik prosi za pojasnilo o uporabi tarife za umik tožbe. Meni, da je potrebno uporabiti določbo 18. tarifne številke, saj gre pri umiku tožbe za razpolaganje s tožbenim zahtevkom.

SKLEP:              Skladno z 22. členom Odvetniške tarife se sprejme obvezna razlaga: Za umik tožbe v pravdnem postopku se uporablja točka 4 tar. št. 19 Odvetniške tarife.

Tolmačenje odvetniške tarife

Carinski urad Maribor je v letu 2004 izdal 15 odločb in sicer v času od 13. 9. do 5. 10. Odločbe so bile izdane v upravnem postopku v zadevah plačila carinskega dolga zoper isto pravno osebo. Pooblaščeni odvetnik je zoper zgoraj navedene odločbe vložil pritožbe in sicer je bilo vloženo 15 pritožb, od tega 11 pritožb dne 28. 9., 4 pritožbe pa 15. 10., v vsaki pritožbi pa je priglasil stroške postopka.

V vseh 15 primerih gre za isto dejansko stanje  in pravno podlago, pritožbe so identične, razlikujejo se samo v številki odločbe, številki carinske deklaracije in v znesku višine carinskega dolga. II. stopenjski organ je združil devet in šest postopkov  in nato z  dvema odločbama pritožbam ugodil in zadeve vrnil v ponovni postopek, kjer je bilo ugotovljeno, da  je bila navedena družba izbrisana iz sodnega registra dne 16.12.2005 in zato so bili postopki ustavljeni.

Glede ja dejstvo, da je potrebno izdati sklep o stroških postopka, je pooblaščeni odvetnik v imenu zastopnika pravne osebe, kateri je nosil vse stroške postopka, v dopisu, s katerim je posredoval številko TRR, davčno številko in izjavo, iz katere je razvidno, da je davčni zavezanec, navedel, da so bile pritožbe vložene kot posamezno pravno sredstvo, saj postopki niso bili združeni in ob priznanju stroškov upoštevati stroške vsake posamezne carinske zadeve. Pooblaščeni odvetnik pa ni dostavil računa (ov), ki ga (jih) je (ali bi ga naj) za zastopanje v navedenih zadevah izstavil stranki.

Sprašuje ali je v tem primeru priznati stroške za posamezno pravno sredstvo, torej 15 krat,
ali smiselno uporabiti 9. člen OT, ali pa bi glede na dejstvo, da so pritožbe identične in vložene v dveh datumskih terminih, bilo smiselno uporabiti 7. člen OT.

SKLEP:              Carinskemu uradu Maribor se posreduje pojasnilo upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije, sprejeto skladno z 22. členom Odvetniške tarife, da se v opisanem primeru priznajo stroški odvetnika za posamezno pravno sredstvo. Odgovora na nadaljnji vprašanji sta nikalna.

Scroll to Top