O odvetništvu

Odvetništvo je – kot del pravosodja – samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon (137.čl. Ustave RS). 

Odvetništvo je častivreden poklic, ki izvira še iz antičnih časov. Kot takšen se je ohranil do danes. Ugled odvetnikov kot pravnih strokovnjakov je rasel skozi stoletja, razvoj in način življenja pa sta pripeljala do tega, da je odvetništvo postalo nuja. Odvetništvo je kot del pravosodja samostojno in neodvisno, opravljajo ga odvetniki kot pravni strokovnjaki. Načelo neodvisnosti odvetnikov je uveljavljeno že od leta 1868. Odvetnik je pravni strokovnjak, ki je pri svojem delu samostojen in neodvisen in dejavnost opravlja kot svobodni poklic ter je za svoje delo tudi odgovoren stranki.

Organizirano odvetništvo na Slovenskem obstaja že od leta 1868, ko je bil sprejet odvetniški red (Advokaten Ordnung), ki je bil najodličnejši zakon, kar jih je kdajkoli veljalo pri nas, čeprav je pred tem obstajal že leta 1849 sprejeti provizorični odvetniški red. Doslej je na Slovenskem veljalo deset zakonov o odvetništvu (trenutno velja tisti iz leta 1993, spremenjen leta 1996, 2001, 2008 in 2009).

Pravne podlage za delovanje slovenskega odvetništva so nedvomno v določilu Ustave RS (137.čl.), kot je citirano v uvodu tega zapisa, v Zakonu o odvetništvu, Kodeksu odvetniške poklicne etike (1994, dopolnjen 2001), v novo sprejeti Odvetniški tarifi (2003) ter v številnih avtonomnih aktih zbornice. Seveda ne gre spregledati niti mednarodnih listin ter veljavnih aktov, pri čemer so najpomembnejše direktive EU, pa tudi Kodeks poklicne odvetniške etike CCBE – uradno priznana vseevropska strokovna organizacija odvetnikov, ki v okviru Evropske skupnosti združuje nacionalne organizacije kakor tudi delegacije opazovalk iz drugih evropskih držav.

Slovenska odvetniška zbornica je organizirana v 11 območnih zborov, v katere je članstvo vključeno po teritorialnem in funkcionalnem načelu. Ta območja se v glavnem pokrivajo z območjem Okrožnih sodišč.  

ODVETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Scroll to Top