Predstavitev

V začetku letošnjega leta je pod okriljem Odvetniške akademije in inštituta za alternativno reševanje sporov pri Odvetniški zbornici Slovenije zaživel tudi Mediacijski center.

Mediacija je v zadnjih letih postala prepoznavna kot eden od možnih načinov reševanja sporov in pogosto jo uporabljamo tudi odvetniki. Mediacijski center predstavlja dodatno možnost reševanja sporov in je zamišljen kot posrednik med sprtima stranema ter ponudnik mediacijske storitve v sporih pred in na sodišču.

 

Začetek in zaključek mediacije

Stranka oz. odvetnik, ki bo želel izvedbo mediacije, bo o svojem predlogu po elektronski poti obvestila Mediacijski center in sočasno sporočila kontakte druge stranke ter kratek opis spora.

Mediacijski center bo drugi strani poslal v podpis soglasje za mediacijo in v kolikor bo v 15 dneh druga stran podala soglasje, bo v 15 dneh razpisano prvo mediacijsko srečanje. Komunikacija bo potekala pretežno po elektronski poti.

Predhoden sporazum strank, da bodo medsebojne spore, ki izvirajo iz določenega pravnega razmerja, reševale z mediacijo oziroma z mediacijo pri Mediacijskem centru, ni predpostavka za začetek postopka po tem pravilniku.

 

Možen zaključek mediacije 

Mediacija se lahko zaključi s sklenitvijo sporazuma, izjavo o neuspešni mediaciji ali umikom soglasja.

V primeru dogovora se lahko stranke sporazumejo, da se sporazum sestavi v obliki izvensodne poravnave, neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali sodne poravnave. Pri podpisovanju sodnih poravnav Mediacijski center sodeluje z okrajnimi sodišči.

 

Imenovanje mediatorja

Stranke sporazumno izberejo mediatorja z liste mediatorjev Mediacijskega centra, in sicer tako:

  • da se sporazumejo za enega mediatorja
  • stranka, ki je podala predlog za mediacijo, predlaga dva do tri mediatorje, stranka, ki je mediacijo sprejela, pa izbere med njimi
  • če sporazumna izbira mediatorja ni mogoča,  mediatorja določi vodja Mediacijskega  centra glede na vrstni red mediatorjev z liste mediatorjev Mediacijskega centra, izjemoma pa po lastni presoji glede na specifičnost zadeve.

 

Izjemoma, na željo strank ali na predlog vodje Mediacijskega centra in s soglasjem strank, je lahko mediator tudi oseba, ki ni na listi mediatorjev Mediacijskega centra.

 

Plačilo mediatorjev

Osnovni princip plačila za storitev:

Plačilo dela mediatorja je sestavljeno iz pavšalnega zneska ter nagrade za uspeh in pripravo sporazuma.

Morebitne dodatne ure se obračunajo dodatno, po posebni ceni.

Stranke krijejo tudi morebitne potne stroške mediatorja.

Stranke nosijo stroške plačila dela mediatorja po enakih delih razen, če je izrecno dogovorjeno drugače.

Stroške dela mediatorja v skladu z Mediacijsko tarifo in njegove potne stroške plača stranka neposredno mediatorju, na podlagi računa, ki ga izstavi mediator.

 

Učinek mediacije na zastaralne in prekluzivne roke (17 čl. ZMCGZ)

Zastaranje zahtevka, ki je predmet mediacije, med trajanjem mediacije ne teče. 

Če se mediacija konča brez sporazuma o rešitvi spora, se zastaranje nadaljuje od trenutka, ko je postopek končan brez sporazuma o rešitvi spora. Čas, ki je pretekel pred začetkom mediacije, se všteje v zastaralni rok, ki ga določa zakon. 

Če je s posebnim predpisom določen rok za vložitev tožbe, se ta rok v zvezi z zahtevkom, ki je predmet mediacije, ne izteče prej kot 15 dni po koncu mediacije.