Predstavitev

MEDIACIJSKI CENTER  

Predstavitev

S 1. januarjem 2017 je pod okriljem Odvetniške akademije in Inštituta za alternativno reševanje sporov pri Odvetniški zbornici Slovenije – s skrajšanim imenom Odvetniška akademija OZS –  zaživel Mediacijski center. Prvi mediatorji so bili na listo mediatorjev vpisani junija 2017.

Mediacija je v zadnjih letih postala prepoznavna kot eden od možnih načinov reševanja sporov in pogosto jo uporabljamo tudi odvetniki. Mediacijski center pomeni dodatno možnost reševanja sporov in je zamišljen kot nevtralen posrednik med sprtima stranema ter ponudnik mediacijske storitve v sporih pred sodiščem in na sodišču.

Od 1. januarja 2019 Mediacijski center vodi odvetnik Janez Starman.

Začetek mediacije

Stranka oziroma odvetnik, ki bo želel izvedbo mediacije, bo o svojem predlogu po elektronski poti obvestil Mediacijski center in sočasno sporočil kontakte druge stranke ter podal kratek opis spora.

Mediacijski center bo drugi strani poslal v podpis soglasje za mediacijo in če bo v 15 dneh druga stran podala soglasje ter soglašala s tarifo in mediatorjem, bo imenovan mediator, ki bo v 15 dneh razpisal prvo mediacijsko srečanje. Komunikacija bo potekala pretežno po elektronski poti.

Predhoden sporazum strank, da bodo medsebojne spore, ki izvirajo iz določenega pravnega razmerja, reševale z mediacijo pri Mediacijskem centru, ni predpostavka za začetek postopka po Pravilniku o delu mediacijskega centra in o postopku izvajanja mediacij.

Zaključek mediacije 

Mediacija se lahko zaključi s sklenitvijo sporazuma, izjavo o neuspešni mediaciji ali umikom soglasja.

V primeru dogovora se lahko stranke sporazumejo, da se sporazum sestavi v obliki izvensodne poravnave, neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali sodne poravnave. Pri podpisovanju sodnih poravnav Mediacijski center sodeluje z okrajnimi sodišči.

Postopek mediacije lahko traja največ 90 dni, s pisnim soglasjem strank pa se lahko tudi podaljša.

 Imenovanje mediatorja

Stranke sporazumno izberejo mediatorja z liste mediatorjev Mediacijskega centra, in sicer:

  • se sporazumno odločijo za enega mediatorja; ali
  • stranka, ki je podala predlog za mediacijo, predlaga dva do tri mediatorje, stranka, ki je mediacijo sprejela, pa izbere med njimi; oziroma
  • če sporazumna izbira mediatorja ni mogoča,  mediatorja določi vodja centra glede na vrstni red mediatorjev z liste mediatorjev centra, izjemoma in s soglasjem strank pa po lastni presoji glede na specifičnost zadeve.

Izjemoma – na željo strank ali na predlog vodje Mediacijskega centra in s soglasjem strank – je lahko mediator tudi oseba, ki ni na listi mediatorjev centra.

Plačilo mediatorjev

Plačilo dela mediatorja določa Mediacijska tarifa Mediacijskega centra, sprejeta februarja 2017.

Plačilo dela mediatorja po tarifi je sestavljeno iz pavšalnega zneska in nagrade za uspeh ter pripravo sporazuma. Morebitne dodatne ure (ure, ki presegajo 6 ur) se obračunajo dodatno, po posebni ceni. Stranke krijejo tudi morebitne potne stroške mediatorja. Stroške dela mediatorja v skladu z Mediacijsko tarifo in njegove potne stroške plača stranka neposredno mediatorju, na podlagi računa, ki ga izstavi mediator.

Stranke plačajo stroške dela mediatorja po enakih delih, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

Učinek mediacije na zastaralne in prekluzivne roke

(17. člen ZMCGZ) 

Zastaranje zahtevka, ki je predmet mediacije, med trajanjem mediacije ne teče. 

Če se mediacija konča brez sporazuma o rešitvi spora, se zastaranje nadaljuje od trenutka, ko je postopek končan brez sporazuma o rešitvi spora. Čas, ki je pretekel pred začetkom mediacije, se všteje v zastaralni rok, ki ga določa zakon. 

Če je s posebnim predpisom določen rok za vložitev tožbe, se ta rok v zvezi z zahtevkom, ki je predmet mediacije, ne izteče prej kot v 15 dneh po koncu mediacije.

 

MEDIATION CENTER   

Presentation

 On 1 January 2017, under the auspices of the Bar Academy and the Institute for Alternative Dispute Resolution at the Bar Association of Slovenia (hereinafter Bar Academy) Mediation Centre came to life. The first mediators were registered in June 2017.

In recent years, mediation has become recognised as one of the regulated methods of dispute resolution and attorneys frequently resort to use such alternative dispute resolution mechanism. The Mediation Centre thus constitutes an additional dispute resolution solution and is conceived as a centre providing conflicting parties with mediation services in disputes before the initiation of proceedings and/or in disputes in which a judicial or other procedure is already in progress and in which mediation is admissible.

From 1 January 2019, the Mediation Centre has been headed by an attorney Janez Starman.

Initiation of the Mediation

A client or his or her attorney who wishes to carry out mediation shall inform the Mediation Centre on the proposal by electronic means, at the same time notify the other party’s contacts, and provide a brief description of the dispute.

The Mediation Centre will send a mediation consent form to the other party and, if within 15 days the other party consents and agrees with the tariff and the mediator, a mediator shall be appointed, who shall announce the first mediation meeting within 15 days. The communication shall take place mainly via electronic channels.

The prior agreement of the parties to resolve the mutual disputes arising from a particular legal relationship through mediation under the auspices of the Mediation Centre is not a prerequisite for the initiation of proceedings under the Rules of Procedure of the Mediation Centre and on the conduct of mediations.

 

Appointment of a Mediator

The parties shall, by mutual consent, select the mediator from the list of mediators of the Mediation Centre, namely:

  • They can decide by mutual agreement on a single mediator; or
  • The party that submitted the proposal for mediation proposes two to three mediators, and the party that accepted the mediation chose one among them; or
  • If the it is not possible to reach an agreement on the choice of a mediator, the latter shall be appointed by the head of the Centre according to the order of the mediators from the list of the Centre’s mediators, and, exceptionally, and with the consent of the parties, by his or her sole discretion, depending on the specificity of the matter.

 Exceptionally – at the request of the parties or upon the proposal of the head of the Mediation Centre and by the consent of the parties – the mediator may also be a person who is not on the list of mediators of the Centre.

 Payment of the Mediators

The payment of the mediator’s work is determined by Mediation Centre Tariff, adopted in February 2017.

The payment of a mediator’s work by Tariff is made up of a lump sum and a remuneration for success and the preparation of an agreement. Any additional hours (those exceeding 6 hours) shall be charged additionally, at a special price. The parties also cover the potential travel costs of the mediator. The mediator’s labour costs, according to the Mediation Tariff and his or her travel expenses, shall be paid directly to the mediator, on the basis of an invoice issued by the mediator.

The costs of the work of the mediator shall burden the parties in equal amounts unless expressly agreed otherwise.

Effect of Mediation on Limitation and Prescription Periods

(Article 17 of ZMCGZ) 

The limitation of the claim that is the subject of mediation does not run during the mediation period.

If mediation ends without an agreement on the settlement of the dispute, the limitation period shall continue from the moment the proceedings are concluded without an agreement on the settlement of the dispute. The time that elapsed before the beginning of mediation is included in the limitation period prescribed by law.

If a special regulation provides for a time limit for bringing an action, such time limit in respect of the claim that is the subject of mediation shall not expire earlier than 15 days after the end of the mediation.

 Conclusion of Mediation 

Mediation can be concluded by an agreement, a statement of unsuccessful mediation, or withdrawal of consent.

In the event of an agreement, the parties may agree that an agreement is drawn up in the form of an extrajudicial settlement, a directly enforceable notarial record or a court settlement. When concluding court settlements, the Mediation Centre cooperates with district courts on the basis of Article 309 of the Code of Civil Procedure.

The mediation process may take up to 90 days and may be extended with the written consent of the parties.