Predstavitev

ODVETNIŠKA AKADEMIJA OZS

Svet se neprestano spreminja – znanje se nenehno gradi

Ko smo v upravnem odboru Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) junija leta 2012 ustanovili Komisijo za permanentno usposabljanje odvetnikov, smo si stalno obvezno izpopolnjevanje in izobraževanje odvetnikov zamislili kot daljnosežen cilj, uresničitev katerega pa smo vendarle vzeli zelo zares. Zasnovati in ustvariti smo želeli res kakovostno izobraževanje, da bi to lahko postalo obvezno in stalno.

Že uveljavljeno, tradicionalno spomladansko Odvetniško šolo v Portorožu smo si namreč želeli še izpopolniti in jo nadgraditi ter ji dodati še druga, manjša izobraževanja v obliki predavanj, šol, akademij, različnih delavnic čez vse leto. Vsako leto je kakšno izobraževanje več in še bolj kakovostno, z najboljšimi domačimi in tujimi predavatelji, tudi iz  odvetniških vrst.

Leta 2013 smo hkrati uvedli regijska izobraževanja, ki potekajo v okviru treh regijskih odvetniških centrov:

–  ljubljanski: za ljubljanski, krško-posavski, dolenjski in gorenjski območni zbor;

– štajerski: za celjski, mariborski, ptujski, pomurski in slovenjgraški območni zbor;

–        primorski: za koprski in novogoriški območni zbor.

Pri izobraževanju po regionalnih izobraževalnih centrih pomagajo in sodelujejo tudi predsedniki omenjenih območnih zborov. Nekatera izobraževanja so bila na voljo vsem članom OZS in so potekala v Ljubljani, nekatera pa so bila organizirana s pomočjo že omenjenih regionalnih izobraževalnih centrov.

V letu 2015 smo nekdanji Inštitut za mediacijo in arbitražo OZS preimenovali ter preoblikovali v Odvetniško akademijo in Inštitut za alternativno reševanje sporov Odvetniške zbornice Slovenije – s skrajšanim imenom Odvetniška akademija OZS – saj je dozorel čas za preskok iz Komisije za permanentno usposabljanje odvetnikov v pravo akademijo. V začetku leta 2017 je pod okriljem Odvetniške akademije OZS zaživel tudi Mediacijski center, vzpostavljena je bila lista mediatorjev. Vodenje novoustanovljenega centra je prevzela odvetnica Maša Kociper, od 1. januarja 2019 pa  center vodi odvetnik Janez Starman.

Svet Odvetniške akademije OZS sestavljajo najbolj kompetentni in ugledni odvetniki, in sicer Rok Koren (predsednik), Aleksander Cmok, dr. Vida Mayr, Bojana Potočan, Andrej Razdrih, ter zunanji član dr. Peter Grilc, profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani.

V strokovnem svetu Odvetniške akademije OZS so: Maša Kociper (predsednica), Martina Žaucer Hrovatin in dr. Nana Weber.

Sama sem z veseljem in predanostjo sprejela visoko čast, da že drugi mandat vodim Odvetniško akademijo OZS.

V zadnjih nekaj letih so naša izobraževanja postala razpoznavna in zelo obiskana, visoko kakovostna ter raznolika, usmerjena tudi na najmlajše člane naše zbornice, na odvetniške pripravnike (priprava na pravniški državni izpit).

Zgolj tak izobraževalni sistem, ki je visoko kakovosten ter raznolik, po meri odvetnikov in naravnan k ažurnemu spremljanju zakonodaje ter sodne prakse, je lahko osnova za institucionalizacijo stalnega odvetniškega izpopolnjevanja, ki bo v bližnji prihodnosti postalo tudi obvezno. Takšna je že praksa v večini članic EU, spodbuja pa ga tudi krovna odvetniška organizacija EU, Svet evropskih odvetniških zbornic (CCBE).

Alenka Košorok Humar

direktorica Odvetniške akademije OZS in podpredsednica OZS

 

BAR ACADEMY OF THE BAR ASOCIATION OF SLOVENIA

The World is in a Constant Flux – Knowledge is Being Shaped Unceasingly

When we established the Commission for the Continuous Training of Attorneys within the Steering Committee of the Bar Association of Slovenia (OZS) in June 2012, we conceived the continuous and mandatory training and education of attorneys as a far-reaching goal, but the realisation of which was taken very seriously. We strived to form a high-quality training, to make it compulsory and continuous.

We had a vision to further refine and improve the already established traditional Spring Attorney’s School in Portorož and add other, smaller-scale educational and training events in the form of lectures, schools, academies and various workshops throughout the year. Every year, we offer more training events with a brushed up quality by top domestic and foreign lecturers, also among attorneys.

In 2013, we introduced regional training events, which take place within three regional attorneys’ centres:

– Ljubljana: for the Ljubljana, Krško-Posavina, Dolenjska and Gorenjska regional sections;

– Styria: for the Celje, Maribor, Ptuj, Pomurje and Slovenj Gradec regional sections;

– Primorska: for the Koper and Novo Gorica regional sections.

The presidents of the aforementioned regional sections also assist and participate in the education processes of regional training centres. Some training events were available to all members of the Bar and took place in Ljubljana, and some were organised through the already mentioned regional training centres.

In 2015, the former Institute for Mediation and Arbitration of the Bar Association of Slovenia was renamed and transformed into the Bar Academy and the Institute for Alternative Dispute Resolution of the Bar Association of Slovenia (hereinafter: Bar Academy) since it is time to leap from the commission for the continuous training of attorneys into the attorneys’ academy. At the beginning of 2017, also under the auspices of the Bar Academy, a Mediation Centre was formed and a list of mediators was set up. Initially, the newly established centre was headed by attorney-at-law Maša Kociper, and from 1 January 2019, the centre has been led by attorney-at-law Janez Starman.

The Council of the Bar Academy is composed of the most competent and prominent attorneys, namely Rok Koren (President), Aleksander Cmok, Vida Mayr, PhD, Bojana Potočan, Andrej Razdrih, and an external member Peter Grilc, PhD, professor at the Faculty of Law in Ljubljana.

Members of the Professional Council of the Bar Academy are Maša Kociper (President), Martina Žaucer Hrovatin and Nana Weber, PhD.

With great pleasure and dedication, I accepted the honour of leading the Bar Academy. 

In the last few years, our professional training events have become recognisable and highly visited, of high quality and diversity. Such events are also aimed at the youngest members of the Bar, the trainee lawyers (e.g. a preparation for the state law examination).

Only such a training system, which is of high quality and diversity, tailor-made to meet the attorneys’ needs and geared to the up-to-date monitoring of legislation and case law, can present the foundation for the institutionalisation of professional training, which will soon become mandatory. This is already the case in most EU Member States and is promoted by the EU’s umbrella organisation, the Council of European Bar Associations (CCBE).

 Alenka Košorok Humar

 

Director of the Bar Academy and Vice President of the Bar